slideshow slideshow slideshow

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Vidovec

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i vatrozaštitu sukladno s tehničkim razvojem i dostignućima tehnologije i prakse u domovini i svijetu.

Društvo provodi preventivnemjere zaštite od požara, aktivan je činitelj u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom elementarnih i drugih nesreća.
Osnovni ciljevi društva su:
 • praćenje i anliziranje stanja u dobrovoljnom vatrogastvu, te poduzimanje akcija i mjera s ciljem unapređenja dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara
 • provođenje propisanih aktivnosti i djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva
 • poticanje aktivnosti svojih članova na provođenju preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadataka zaštite od požara, te radi unapređivanja vatrogastva u cjelini
 • promicanje, zastupanje, usklađivanje i štićenje interesa koji su od zajedničkog značaja članova Društva
 • rad na uključivanju što većeg broja građana, posebno mladeži u rad Društva
 • poticanje kulturno prosvjetnih, sportskih, zabavnih ili drugih aktivnosti kojima se promiće ili podupire vatrogastvo
 • razvijanje i provođenje aktivnosti na zaštiti okoline
 • organiziranje savjetovanja, seminara, vatrogasnih natjecanja i drugih stručnih i informativno-propagandnih akcija od značaja za vatrogastvo i zaštitu od požara
 • suradnja sa tijelima lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopčavanja, udrugama i drugim organizacijama na unapređivanju vatrogasne zaštite od požara
 • obavljanje povjerenih poslova javnih ovlasti utvrđenih zakonima i propisima
 • obavljanje uslužne djelatnosti u pogledu servisiranja vatrogasnih aparata i drugih vatrogasnih uređaja te njihova popravka u skladu sa zakonom
 • vršenje poslova kontrole na provođenjem propisanih mjera zaštite od požara u skladu sa zakonom
 • priređivanje i provođenje drugih poslova od interesa za članove Društva, te za razvoj i promidžbu vatrogastva i zaštitu od požara u Republici Hrvatskoj.

Opće odredbe

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vidovec dobrovoljna je, stručna huminatarna i nestranačka Udruga dobrovoljnih vatrogasaca od interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Društvo ima svojstvo pravne osobe. Društvo predstavlja Predsjednik, zapovjednik, tajnik ili osoba po ovlaštenju Predsjednika. Društvo zastupa Predsjednik, zapovjednik ili tajnik Društva.

Društvo ima znak i zastavu. Vatrogasni znak sastavljen je od vatrogasne kacige iza koje se nalazi ukrštena vatrogasna sjekirica i baklja.
Zastava je s jedne i druge strane izrađena od tkanine plameno-crvene boje, dužine 145 cm i širine 115 cm.
S desne strane zastave je vatrogasni amblem, oblika i sasdržaja utvrđenog Statutom Hrvatske vatrogasne zajednice. S lijeve strane vatrogasnog amblema ispisana je godina osnivanja Društva, a s desne strane označena je godina kada je Društvo dobilo zastavu.
Na lijevoj strani zastave u sredini nalazi se lik Sv. Florijana u boji  sa zlatnim eliptičnim obrubom. Oko ruba zastave su zlatne rese. Zastava je pričvršćena na koplje na kojem su dvije trake - trobojke Republike Hrvatske.

Društvo ima i pečat. On je okruglog oblika s ispisanim tekstom uz rub pečata: Dobrovoljno vatrogasno društvo Vidovec. U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak
.

Upravljanje i tijela društva

Rad u Društvu temelji se na zajedničkom odlučivanju, neposredno ili putem radnih tijela i osobnoj odgovornosti i ravnopravnosti članova o ostvarivanju njihovih prava i dužnosti. U radu Društva i drugih oblika ustroja i rada Društva mogu djelovati i pomažući članovi te počasni članovi bez prava odlučivanja.

Tijela Društva su:
 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Društva
 • Zapovjedništvo
 • Zapovjednik zapovjedništva
 • Nadzorni odbor
SKUPŠTINA

Skupstina je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu čine svi članovi Društva. Sjednica Skupštine održava se svake godine. Izborna sjednica Skupštine održava se svake četvrte godine. Pored redovitih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

Sjednicu ksupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev trećine članova Društva sa pravom odlučivanja ili Nadzornog odbora.

Za rad Skupštine, Upravnog odbora, Zapovjedništva i Nadzornog odbora, potrebna je prisutnost natpolovičnog broja članova. Pravovaljane odluke donose se nadpolovičnom večinom prisutnih. Statut i njegove izmjene i dopune donose se večinom glasova svih članova Skupštine.

Skupština razmatra pitanja od zajedničkog interesa svojih članica, te na osnovu njih:
 • utvrđuje osnove politike i smjernice za ostvarivanje ciljeva i zadataka DVD-a
 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune, donosi opće akte Društva i odluke iz svoje nadležnosti
 • donosi Odluku o udruživanju u Gradsku vatrogasnu zajednicu, Vatrogasnu zajednicu Županije, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, te u druge udruge i Društva, u interesu razvoja vatrogastva, te međunarodne suradnje i pomoći
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Upravnog odbora i nadzornog odbora
 • donosi višegodišnje i godišnje planove razvoja
 • bira i vrši opoziv predsjednika, članova upravnog odbora, Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika vatrogasne postrojbe te Nadzornog odbora
 • bira svoje predstavnike u tijelu Udruge čiji je član
 • donosi Poslovnik o svom radu i radu tijela Društva
 • donosi odluku o prestanku rada Društva
 • odlučuje o uvođenju i visini članarine, te doprinosima koji se uplačuju u Društvu
 • zbog djelotvornosti, učinkovitosti i svrsishodnosti rada Skupština Društva može dio svojih ovlasti prenijeti na predsjedništvo, osim odlučivanja o statusnim pitanjima
UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine. Broji 13 članova a Predsjednik,Dopredsjednik, Zapovjednik vatrogasne postrojbe i tajnik Društva su po položaju članovi Upravnog odbora. mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad i ukupan rad Upravnog odbora. U slučaju kada član Upravnog odbora ne obavlja svoju dužnost u skladu s ciljevima i zadacima te interesima Društva može ga se opozvati. Ako Upravni odbor ne obavlja svoje funkcije u skladu s ciljevima i zadacima, te interesima Društva, Skupština ga može opozvati.

Upravni odbor utvrđuje:
 • program društvenih aktivnosti i poduzima mjere za omasovljenje članova i organizacijsko i materijalno jačanje Društva
 • prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja Skupštine

Upravni odbor donosi:
 • opće akte na osnovi Statuta, Zakona i drugih propisa i prati njihovo provođenje
 • program rada, financijski plan i završni račun
 • odluku o dodijeli naziva počasnog člana
 • odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne imovine u skladu sa financijskim planom
 • odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine drugim Udrugama dobrovoljnih vatrogasaca ili Zajednica bez ili uz naknadu
 • odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika preko tročlane komisije koju imenuje kao drugostepeni organ
 • odluke o službenim putovanjima u inozemstvu
 • odluku o provođenju godišnjih inventura i usvaja izvještaj
 • odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije Skupštine.
Upravni odbor osigurava:
 • ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština
Upravni odbor imenuje i razrješava:
 • članove radnih tijela Upravnog odbora
 • Zapovjedništvo
 • tajnika
 • svoje predstavnike u radna tijela, u druge organe i organizacije s kojima surađuje
Upravni odbor može imati stalna i povremena raadna tijela.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA:

Skupština Društva bira predsjednika Društva. Predsjednik društva predsjedava skupštini i Upravnom odboru čiji je član. Predsjednik se bira na mandat od 4 godine. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga zapovjednik.

Predsjednik:
 • brine o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora, potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor
 • predstavlja i zastupa društvo u domovini i inozemstvu
 • brine o poštivanju Zakona, Statuta i drugih propisa i akata u radu Društva
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana
ZAPOVJEDNIŠTVO:

Zapovjedništvo broji 5 člana, a čine ga zapovjednik vatrogasne postrojbe, zamjenik zapovjednika, zapovjednici desetina, vodova spremištar i dr.

Zapovjedništvo:
 • prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara
 • brine se o stručnom osposobljavanju vatrogasaca i organizira vatrogasna natjecanja i druge oblike rada vatrogasaca u Društvu
 • obavlja poslove organiziranja, spašavanja ljudi i imovine u nesrećama i tehničkim intervencijama
 • brine se o održavanju opreme i sredstava za zaštitu od požara
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA:

Društvo ima zapovjednika koji zapovjeda vatrogasnom postrojbom i obavlja operativne poslove i zadatke u okviru djelatnosti Društva. Skupština bira zapovjednika i zamjenika zapovjednika. Za zapovjednika može biti birana osoba u zvanju višeg vatrogasnog časnika odnosno vatrogasnog časnika, a za njegovog zamjenika osoba najmanje sa zvanjem vatrogasnog dočasnika.
Uz predsjednika predstavlja i zastupa Društvo. Pomočni je naredbodavac za izbršenje financijskog plana.

NADZORNI ODBOR:

Članove nadzornog odbora bira Skupština iz redova članova Društva. Nadzorni odbor ima 3 člana. Mandat nadzornog odbora traje 4 godine. Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Društva.

Nadzorni odbor:
 • prati provođenje Statuta i općih akata
 • analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora i njegovih radnih tijela i Zapovjedništva
 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Društva
Nadzorni odbor izvještava u svome radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

TAJNIK:

 Društvo ima tajnika. Tajnika bira Upravni odbor na mandat od 4 godine.
 
Tajnik:
 • obavlja ustrojstvene i kadrovske poslove u društvu
 • priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela
 • uz Predsjednika predstavlja i zastupa Društvo
 • pomočni je naredbodavac za izvršenje financijskog plana
 • priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu
 • predlaže Upravnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Društvu
 • ustrojava informiranje u Društvu
 • izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Društva