slideshow slideshow slideshow

Članovi društva

Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno. Svaki poslovno sposobni državljanin Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može pod jednakim uvjetima postati članom Društva.

Članom Društva također može postati stranac i strana pravna osoba, ako prihvaća odredbe Statuta društva.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva bez prava sudjelovanja u radu tijela Društva.

Članovi Društva mogu biti:
  • državljani Republike Hrvatske
  • pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
  • stranac ili strana pravna osoba
Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva potencijalnog člana.

Na odluku Upravnog odbora nezadovoljna strana može izjaviti žalbu Skupštini Društva.

Članovi Društva mogu se obvezati na plačanje čalanrine i doprinosa o čemu kao i visini iznosa odluku odnosi Skupština Društva.

Članovi Društva (fizičke i pravne osobe) mogu djelovati kao:
  • izvršujući članovi
  • pričuvni članovi
  • pomažući članovi
  • počasni članovi
  • članovi utemeljitelji i
  • članovi veterani
Izvršujući članovi su pripadnici vatrogasne postrojbe, te osobe koje u društvu izvršavaju organizacijske, stručno-tehničke, financijsko-materijalne, administrativne i druge poslove.

Pričuvni članovi su fizičke osobe koje su ranije bile operativni članovi, ali zbog određenih razloga ne mogu ili ne obavljaju obaveze izvršujućih članova.

Pomažući članovi su fizičke i pravne osobe koje financijskom ili drugom potporom i aktivnostima sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva.

Počasni članovi su fizičke i pravne osobe koje su se posebno istakle u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva te unapređenju vatrogastva u cjelini.

Članovi utemeljitelji su fizičke osobe, osnivači društva.

Članovi veterani su fizičke osobe s navršenih 50 godina vatrogasnog staža.

Članovi vatrogasne mladeži su djeca od 6 do 12 godina starosti i mladi od 12 do 16 godina starosti, koji u vatrogasnoj postrojbi mladeži ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva.

Svi članovi Društva imaju člansku iskaznicu, kojom dokazuju pripadnost Društvu te pojedinoj kategoriji članstva u Društvu. Izvršujući članovi uz člansku knjižicu imaju i člansku iskaznicu. Počasni član je najviše javno priznanje za koje se dobiva diploma. Članovi mladeži učlanjuju se u Društvu pristupnicom uz supotpis roditelja odnosno staratelja.

Članovima Društva prestaje članarstvo istupanjem, brisanjem ili isključenjem iz članstva.
Istupanje iz članstva vrši se na osnovu pismene izjave člana Društva. Brisanje iz članstva vrši se kada član Društva to pismeno zatraži ili kad nastupe razlozi predviđeni Statutom ili Zakonom. Isključenje iz članstva vrši se na osnovu odluke Upravnog odbora zbog nanošenja štete i ugleda Društvu, odnosno u slučajevima utvrđenim zakonom.Protiv odluke o brisanju, odnosno isključivanju iz članstva, član Društva ima pravo prigovora, odnosno žalbe.
     upravni odbor 2017.

Članovi društva

Slika Alen Plečko
predsjednik DVD-a Vidovec stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite vatrogasac I klase
Slika Josip Papec
dopredsjednik DVD-a Vidovec vatrogasni dočasnik I klase
Slika Zdenko Buhin
zapovjednik DVD-a Vidovec vatrogasni časnik
Slika Petar Buhin
tajnik DVD-a Vidovec vatrogasac prve klase
Slika Antun Kruhek
počasni predsjednik VZO Vidovec vatrogasni časnik I klase
Slika Ivica Košćak
dozapovjednik DVD-a Vidovec vatrogasni časnik
Slika Ivica Kovačić
predsjednik Nadzornog odbora DVD-a Vidovec
Slika Stjepan Canjuga
blagajnik DVD-a Vidovec